Who we are

Our website address is: http://www.kds.co.th.

เว็บไซต์ www.kds.co.th มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารกับลูกค้าและพนักงานของบริษัท โดยมีที่อยู่เว็บไซต์ http://www.kds.co.th

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

เมื่อผู้เข้าชมแสดงความคิดเห็นบนไซต์เราจะรวบรวมข้อมูลที่แสดงในแบบฟอร์มความคิดเห็นรวมถึงที่อยู่ IP ของผู้เข้าชมและสายอักขระตัวแทนผู้ใช้เบราว์เซอร์เพื่อช่วยในการตรวจจับสแปม

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it.

อาจมีการระบุสตริงที่ไม่ระบุชื่อที่สร้างขึ้นจากที่อยู่อีเมลของคุณ (หรือที่เรียกว่าแฮช) เพื่อส่งให้บริการ Gravatar เพื่อดูว่าคุณใช้งานอยู่หรือไม่

The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/.

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการ Gravatar มีอยู่ที่นี่: https://automattic.com/privacy/

After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

หลังจากอนุมัติความคิดเห็นรูปภาพโปรไฟล์ของคุณจะปรากฏต่อสาธารณชนในบริบทของความคิดเห็นของคุณ

Jetpack Comments

Data Used: Commenter’s name, email address, and site URL (if provided via the comment form), timestamp, and IP address. Additionally, a jetpack.wordpress.com IFrame receives the following data: WordPress.com blog ID attached to the site, ID of the post on which the comment is being submitted, commenter’s local user ID (if available), commenter’s local username (if available), commenter’s site URL (if available), MD5 hash of the commenter’s email address (if available), and the comment content. If Akismet (also owned by Automattic) is enabled on the site, the following information is sent to the service for the sole purpose of spam checking: commenter’s name, email address, site URL, IP address, and user agent.

Activity Tracked: The comment author’s name, email address, and site URL (if provided during the comment submission) are stored in cookies. Learn more about these cookies.

Data Synced (?): All data and metadata (see above) associated with comments. This includes the status of the comment and, if Akismet is enabled on the site, whether or not it was classified as spam by Akismet.

Gravatar Hovercards

Data Used: This feature will send a hash of the user’s email address (if logged in to the site or WordPress.com — or if they submitted a comment on the site using their email address that is attached to an active Gravatar profile) to the Gravatar service (also owned by Automattic) in order to retrieve their profile image.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

หากคุณอัปโหลดภาพไปยังเว็บไซต์ คุณควรหลีกเลี่ยงการอัปโหลดภาพที่มีข้อมูลตำแหน่งฝังตัว (EXIF GPS) ไว้ด้วย ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดและดึงข้อมูลสถานที่จากภาพในเว็บไซต์

Contact forms

Data Used: If Akismet is enabled on the site, the contact form submission data — IP address, user agent, name, email address, website, and message — is submitted to the Akismet service (also owned by Automattic) for the sole purpose of spam checking. The actual submission data is stored in the database of the site on which it was submitted and is emailed directly to the owner of the form (i.e. the site author who published the page on which the contact form resides). This email will include the submitter’s IP address, timestamp, name, email address, website, and message.

Data Synced (?): Post and post meta data associated with a user’s contact form submission. If Akismet is enabled on the site, the IP address and user agent originally submitted with the comment are synced, as well, as they are stored in post meta.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

หากคุณแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ของเรา คุณอาจเลือกที่จะบันทึกชื่อที่อยู่อีเมลและเว็บไซต์ของคุณในคุกกี้เพื่อความสะดวกของคุณ เพื่อให้คุณไม่ต้องกรอกรายละเอียดอีกครั้งเมื่อคุณแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง คุกกี้เหล่านี้จะมีอายุการใช้งานหนึ่งปี

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

หากคุณมีบัญชีและลงชื่อเข้าใช้ไซต์นี้เราจะตั้งค่าคุกกี้ชั่วคราวเพื่อพิจารณาว่าเบราเซอร์ของคุณยอมรับคุกกี้หรือไม่ คุกกี้นี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลและถูกทิ้งเมื่อคุณปิดเบราเซอร์ของคุณ

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้เราจะตั้งค่าคุกกี้หลายตัวเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบและตัวเลือกการแสดงผลบนหน้าจอของคุณ คุกกี้เข้าสู่ระบบจะใช้งานเป็นเวลาสองวัน และคุกกี้ตัวเลือกหน้าจอจะใช้งานเป็นเวลาหนึ่งปี หากคุณเลือก “Remember Me” การเข้าสู่ระบบจะยังคงอยู่เป็นเวลาสองสัปดาห์ หากคุณออกจากระบบบัญชีของคุณคุกกี้การเข้าสู่ระบบจะถูกลบออก

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

หากคุณแก้ไขหรือเผยแพร่บทความ คุกกี้เพิ่มเติมจะถูกบันทึกไว้ในเบราเซอร์ของคุณ คุกกี้นี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลและจะใช้ระบุรหัสโพสต์ของบทความที่คุณเพิ่งแก้ไข มันจะหมดอายุหลังจากผ่านไป 1 วัน

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

บทความในไซต์นี้อาจมีเนื้อหาแบบฝัง (เช่นวิดีโอ รูปภาพ บทความ เป็นต้น) เนื้อหาที่ฝังตัวจากเว็บไซต์อื่น ๆ จะทำงานในรูปแบบเดียวกับที่ผู้เข้าชมเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ นั้น

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

เว็บไซต์เหล่านี้อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณใช้คุกกี้ฝังการติดตามของบุคคลที่สามเพิ่มเติมและติดตามการโต้ตอบของคุณกับเนื้อหาฝังดังกล่าวรวมถึงการติดตามการโต้ตอบกับเนื้อหาที่ฝังหากคุณมีบัญชีและเข้าสู่ระบบเว็บไซต์นั้น

Analytics

Google Analytics
This feature is only available to sites on the Premium and Professional plans.

Data Used: Please refer to the appropriate Google Analytics documentation for the specific type of data it collects. For sites running WooCommerce (also owned by Automattic) and this feature simultaneously and having all purchase tracking explicitly enabled, purchase events will send Google Analytics the following information: order number, product id and name, product category, total cost, and quantity of items purchased. Google Analytics does offer IP anonymization, which can be enabled by the site owner.

Activity Tracked: This feature sends page view events (and potentially video play events) over to Google Analytics for consumption. For sites running WooCommerce-powered stores, some additional events are also sent to Google Analytics: shopping cart additions and removals, product listing views and clicks, product detail views, and purchases. Tracking for each specific WooCommerce event needs to be enabled by the site owner.

Who we share your data with

Sharing

Data Used: When sharing content via email (this option is only available if Akismet is active on the site), the following information is used: sharing party’s name and email address (if the user is logged in, this information will be pulled directly from their account), IP address (for spam checking), user agent (for spam checking), and email body/content. This content will be sent to Akismet (also owned by Automattic) so that a spam check can be performed. Additionally, if reCAPTCHA (by Google) is enabled by the site owner, the sharing party’s IP address will be shared with that service. You can find Google’s privacy policy here.

WordPress.com Stats

Data Used: IP address, WordPress.com user ID (if logged in), WordPress.com username (if logged in), user agent, visiting URL, referring URL, timestamp of event, browser language, country code. Important: The site owner does not have access to any of this information via this feature. For example, a site owner can see that a specific post has 285 views, but he/she cannot see which specific users/accounts viewed that post. Stats logs — containing visitor IP addresses and WordPress.com usernames (if available) — are retained by Automattic for 28 days and are used for the sole purpose of powering this feature.

Activity Tracked: Post and page views, video plays (if videos are hosted by WordPress.com), outbound link clicks, referring URLs and search engine terms, and country. When this module is enabled, Jetpack also tracks performance on each page load that includes the Javascript file used for tracking stats. This is exclusively for aggregate performance tracking across Jetpack sites in order to make sure that our plugin and code is not causing performance issues. This includes the tracking of page load times and resource loading duration (image files, Javascript files, CSS files, etc.). The site owner has the ability to force this feature to honor DNT settings of visitors. By default, DNT is currently not honored.

 

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

ถ้าคุณแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นและข้อมูลเมตาจะถูกเก็บไว้อย่างไม่มีกำหนด เพื่อให้เราสามารถรับรู้และอนุมัติความคิดเห็น ติดตามผลโดยอัตโนมัติ แทนการเก็บไว้ในคิวการกลั่นกรอง

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา (ถ้ามี) เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้ไว้ในโปรไฟล์ผู้ใช้ ผู้ใช้ทุกคนสามารถดูแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา (ยกเว้นไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้) ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์สามารถดูและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

หากคุณมีบัญชีในไซต์นี้ หรือได้แสดงความคิดเห็นไว้ คุณสามารถขอรับไฟล์ที่ส่งออกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองไว้ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา นอกจากนี้คุณยังสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองไว้ ข้อมูลนี้ไม่รวมถึงข้อมูลที่เราจำเป็นต้องเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารด้านกฎหมายหรือการรักษาความปลอดภัย

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

ความคิดเห็นของผู้เข้าชมอาจได้รับการตรวจสอบผ่านบริการตรวจหาสแปมอัตโนมัติ

Your contact information

Subscriptions

Data Used: To initiate and process subscriptions, the following information is used: subscriber’s email address and the ID of the post or comment (depending on the specific subscription being processed). In the event of a new subscription being initiated, we also collect some basic server data, including all of the subscribing user’s HTTP request headers, the IP address from which the subscribing user is viewing the page, and the URI which was given in order to access the page (REQUEST_URI and DOCUMENT_URI). This server data used for the exclusive purpose of monitoring and preventing abuse and spam.

Activity Tracked: Functionality cookies are set for a duration of 347 days to remember a visitor’s blog and post subscription choices if, in fact, they have an active subscription.

Additional information

Activity Log

This feature only records activities of a site’s registered users, and the retention duration of activity data will depend on the site’s plan and activity type.

Data Used: To deliver this functionality and record activities around site management, the following information is captured: user email address, user role, user login, user display name, WordPress.com and local user IDs, the activity to be recorded, the WordPress.com-connected site ID of the site on which the activity takes place, the site’s Jetpack version, and the timestamp of the activity. Some activities may also include the actor’s IP address (login attempts, for example) and user agent.

Activity Tracked: Login attempts/actions, post and page update and publish actions, comment/pingback submission and management actions, plugin and theme management actions, widget updates, user management actions, and the modification of other various site settings and options. Retention duration of activity data depends on the site’s plan and activity type. See the complete list of currently-recorded activities (along with retention information).

Data Synced (?): Successful and failed login attempts, which will include the actor’s IP address and user agent.

Notifications

This feature is only accessible to registered users of the site who are logged in to WordPress.com.

Data Used: IP address, WordPress.com user ID, WordPress.com username, WordPress.com-connected site ID and URL, Jetpack version, user agent, visiting URL, referring URL, timestamp of event, browser language, country code. Some visitor-related information or activity may be sent to the site owner via this feature. This may include: email address, WordPress.com username, site URL, email address, comment content, follow actions, etc.

Activity Tracked: Sending notifications (i.e. when we send a notification to a particular user), opening notifications (i.e. when a user opens a notification that they receive), performing an action from within the notification panel (e.g. liking a comment or marking a comment as spam), and clicking on any link from within the notification panel/interface.

Protect

Data Used: In order to check login activity and potentially block fraudulent attempts, the following information is used: attempting user’s IP address, attempting user’s email address/username (i.e. according to the value they were attempting to use during the login process), and all IP-related HTTP headers attached to the attempting user.

Activity Tracked: Failed login attempts (these include IP address and user agent). We also set a cookie (jpp_math_pass) for 1 day to remember if/when a user has successfully completed a math captcha to prove that they’re a real human. Learn more about this cookie.

Data Synced (?): Failed login attempts, which contain the user’s IP address, attempted username or email address, and user agent information.