บริษัท กฤษฎา บูรพาขนส่ง จำกัด ได้รับรางวัลการขนส่งปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ครบ 6,000 เที่ยว (Achievement of incident and injury free 6,000 trips at SPRC tank truck loading terminal 2018) ในการโหลดสินค้าที่ Star Petroleum Refining Public Company Limited (SPRC) ประจำปี 2018

SRPC