สำนักงานประกันสังคมแจ้งข้อมูลสถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และจำนวนผู้ประกันตนที่สถานพยาบาลนั้นสามารถรับได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากตารางด้านล่าง 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

ที่มา: เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับ: สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2561 ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561