ฝ่ายบริหารงานบุคคล บริษัท กฤษฎา บูรพา ขนส่ง จำกัด ขอเชิญพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 14 เดือน กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา                                           กิจกรรม

08.30-10.30 น.               สาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้ และการป้องกัน

10.30-10.45 น.               พัก

10.45-12.00 น.               การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เทคนิคการผจญเพลิง และการหนีไฟ

12.00-13.00 น.               พักเที่ยง

13.00-14.00 น.               แนะนำเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง และการดับเพลิงเบื้องต้น

14.00-16.00 น.               การทดสอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

16.00-17.00 น.               ฝึกอพยพหนีไฟ และสรุป ตอบข้อซักถาม

สถานที่ : บริษัท กฤษฎา บูรพา ขนส่ง จำกัด