สำนักงานประกันสังคม (สปส.) นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินการคืนสภาพผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน ได้กลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมอีกครั้งว่า ขณะนี้ พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ทำให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพจำนวน 762,274 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2561) อยู่ในข่ายได้รับการคืนสภาพให้กลับเป็นผู้ประกันตนเช่นเดิม

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถตรวจสอบสิทธิการคืนสภาพก่อนยื่นส่งเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือโทรศัพท์สอบถามสายด่วน 1506 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562

เพื่อป้องกันปัญหาการสิ้นสภาพของผู้ประกันตนมาตรา 39 ผู้ประกันตนควรปกป้องสิทธิของตนเองโดยตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบด้วยตนเองกับสำนักงานประกันสังคมอย่างสม่ำเสมอ และควรนำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง

หากขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ 9 เดือน จะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนทันที

อ่านข่าวต้นฉบับ ข่าว : ปีแห่งการคืนสภาพผู้ประกันตน ม.39 ของประกันสังคม
ดาวน์โหลดภาพข่าว ขนาดไฟล์ 1.07 MB (1,125,724 bytes) คลิกที่นี่

เพิ่มเติม สามารถตรวจสอบการคืนสิทธิ์ผู้ประตนตามมาตรา 39 ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบการคืนสิทธิ์ผู้ประตนตามมาตรา 39
ขอขอบคุณภาพ/ข่าวจากเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน