สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งสิทธิของผู้ประกันตนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ เข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลใกล้ที่เกิดเหตุได้ทันที ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวยื่นรับสิทธิการรักษา โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาหากอยู่ใน 72 ชั่วโมงแรก 

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ชี้แจงสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ เข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลใกล้ที่เกิดเหตุได้ทุกที่ทันที โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาหากอยู่ใน 72 ชั่วโมงแรก ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวยื่นรับสิทธิการรักษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวต้นฉบับ: ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

ดาวน์โหลดข่าว: ไฟล์ขนาด 1.12 MB (1,178,696 bytes) Download #1