เกี่ยวกับ บริษัท กฤษฎา บูรพา ขนส่ง จำกัด

Kidsada Burapha Konsong Co., Ltd. เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2545  โดยรับจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เช่น ยางมะตอย น้ำมันเตา น้ำมันดิบ น้ำมันใสชนิดต่างๆ ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน

จดทะเบียนเป็น บริษัท กฤษฎา บูรพา ขนส่ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2547  ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท ปัจจุบันได้ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้กับลูกค้าในประเทศ และขนส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

มีระบบติดตามรถยนต์ด้วยดาวเทียม (GPS Tracking System) ช่วยในการติดตามตรวจสอบเส้นทางเดินรถ และพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถขนส่งสินค้า

ได้รับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง ISO 9001:2008 โดย United Registrar of Systems (URS) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2551 ใบรับรองเลขที่ 29527/A/0001/UK/En และปรับปรุงเป็นมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในปี 2560

ได้รับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q-Mark) จากกรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ใบรับรองเลขที่ 0002/2560

ISO 9001 and Q-Mark Certificate