บริษัท กฤษฎา บูรพา ขนส่ง จำกัด » ศูนย์ข้อมูลความปลอดภัย » เครื่องหมายสำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตราย
เครื่องหมายสำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตราย

วัตถุอันตรายหมายถึง สาร สิ่งของ วัตถุ หรือวัสดุใดๆ ที่อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคน สัตว์ ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม ระหว่างทำการขนส่ง

แยกเป็น 9 ประเภทดังนี้

ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด (Explosive)

หมายถึง ของแข็ง หรือของเหลว หรือสารผสม ที่สามารถเกิดปฎิกิริยาทางเคมีด้วยตนเอง ทำให้เกิดก๊าซที่มีความดันและความร้อนอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการระเบิด สร้างความเสียหายแก่บริเวณโดยรอบได้ และให้รวมถึงสารที่ใช้ทำดอกไม้เพลิง และสิ่งของที่ระเบิดได้ด้วย

ประเภทที่ 2 ก๊าซ (Gases)

แยกเป็น 3 ประเภทย่อย คือ

2.1 ก๊าซไวไฟ (Flammable gases)

2.2 ก๊าซไวไฟและไม่เป็นพิษ (Non-flammable, non-toxic gases)

2.3 ก๊าซพิษ (Toxic gases)

ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids)

ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ สารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง และสารที่สัมผัสกับน้ำแล้วทำให้เกิดก๊าซไวไฟ (Flammable Solids, Substances Liable to spontaneous combustion, Substances which in contact with water emit flammable gases)

แยกเป็นประเภทย่อย คือ

4.1 ของแข็งไวไฟ

4.2 สารที่สัมผัสกับน้ำแล้วทำให้เกิดก๊าซไวไฟ

ประเภทที่ 5 สารออกไดส์และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ (Oxidizing substances and Organic peroxides)

แยกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ

5.1 สารออกซิไดส์ (Oxidizing substances)

5.2 สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ (Organic peroxides)

ประเภทที่ 6 สารพิษและสารติดเชื้อ (Toxic and Infections substances)

แยกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ

6.1 สารพิษ (Toxic sustances)

6.2 สารติดเชื้อ (Infections substances )

ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive material)

ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน (Corrosive substances)

ประเภทที่ 9 วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous dangerous substances and articles)

 

รถที่บรรทุกวัตถุอันตรายทั้ง 9 ประเภทนี้ ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีป้ายที่แสดงตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายตามประเภทของวัตถุอันตราย ติดไว้ที่ด้านท้ายรถ และด้านข้างตัวรถทั้ง 2 ด้าน

ผู้ขับรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายลักษณะดังต่อไปนี้ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 4

1. รถบรรทุกวัตถุอันตราย (รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ลักษณะ 4 ) ที่ถังบรรทุกมีความจุเกินกว่า 1,000 ลิตร

2. รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง (รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ลักษณะ 6 และลักษณะ 7) ที่ถังที่ใช้ในการบรรทุกเฉพาะวัตถุอันตราย มีความจุเกินกว่า 1,000 ลิตร

และรถลักษณะอื่น ที่นำไปใช้ในการบรรทุกวัตถุอันตรายดังนี้

1. วัตถุอันตรายประเภทที่ 1 (วัตถุระเบิด) ประเภทที่ 6 (สารพิษและสารติดเชื้อ) และประเภทที่ 7 (วัตถุกัมมันตรังสี)

2. วัตถุอันตรายที่เป็นก๊าซหรือก๊าซเหลวบรรจุในภาชนะโดยมีปริมาณรวมกันเกินกว่า 1,000 ลิตร หรือมีน้ำหนักรวมกันเกินกว่า 1,000 ลิตร

3. วัตถุอันตรายที่เป็นของเหลวที่บรรจุในภาชนะ โดยมีปริมมาณรวมกันเกินกว่า 1,000 ลิตร หรือเป็นขอิงแข็งที่มีน้ำหนักรวมกันเกินกว่า 1,000 กิโลกรัม หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินกว่า 1,000 ลิตร หรือเกินกว่า 1,000 กิโลกรัม อย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อยกเว้นของประกาศนี้ มิให้ใช้บังคับแก่

1. รถที่ใช้ในการบรรทุกเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ ที่มีภาชนะบรรจุเครื่องดื่มในแต่ภาชนะมีปริมาตรไม่เกิน 250 ลิตร

2. รถที่ใช้ลากจูงรถบรรทุกวัตถุอันตรายตามประกาศนี้ ในกรณีที่รถบรรทุกวัตถุอันตรายนั้นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือเกิดอุบัติเหตุ

3. รถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 ที่ได้รับยกเว้นตามเอกสารคำแนะนำของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย (UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก

ที่มา: 

กรมการขนส่งทางบก http://www.dlt.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=3112:2012-02-13-03-40-26&catid=136:2012-02-13-03-39-51